MÖTEN

SOTF_emblem

Kallelse till SOTF´s årsmöte 2020

Hälsohögskolan, Jönköping Sal Gd305

Fredag 27/3 kl 15.00

Möjlighet att vara med på distans:
https://ju-se.zoom.us/j/664261889

Innan årsmötet bjuder föreningen på lunch.

Program

 13.00 Lunch
15.00-17.00 Årsmöte SOTF
18.00 – Gemensam middag

Anmäl deltagande så vi kan förbereda för möte och restaurang. marko.haapala@teamolmed.se eller tfn/sms 0722-330419

Ange om du vill äta lunch och/eller äta middag i samband med mötet.

Välkomna!

Dagordning för årsmöte SOTF 27/3 2020

§ 1 Val av ordförande för mötet
§ 2 Val av vice ordförande för mötet
§ 3 Val av sekreterare för mötet
§ 4 Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll
§ 5 Val av två rösträknare
§ 6 Godkännande av dagordningen
§ 7 Beslut om huruvida årsmötet blivit i behörig ordning utlyst
§ 8 Verksamhetsberättelse för mars 2019 – mars 2020
§ 9 Ekonomisk redovisning för bokföringsår 2019
§ 10 Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 11 Behandling av eventuella motioner
§ 12 Behandling av förslag till verksamhetsplan
§ 13 Beslut om budget för det nya verksamhetsåret
a) Medlemsavgift
b) Budget
§ 14 Val av Styrelse samt övriga poster:
a) Val av ordförande – 2 år
b) Val av ledamot – 2 år, 1 st
c) Val av suppleant – 1 år, 2 st
d) Val av studierepresentant – 1 år, 1 st
e) Val av revisorer – 1 år, 2 st
f) Val av valberedare – 1 år, 2 st
g) Val av firmatecknare – 2 st
§ 15 Övriga frågor
a) Gemensam konferens med OTB/SOIF
b) Dina frågor
c) Redovisning av stipendieresa, Marcus Nilsson
§ 16 Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse 29/3 2019 – 27/3 2020
  • • SOTF började verksamhetsåret 29/3 2019 med årsmöte på Jönköping University Efter rundvandring i lokalerna fortsatte vi med årsmöte. Felix Andrén valdes i ett fyllnadsval till ordförandeposten, men som enskild ledamot utan ordförandeansvar då tilltänkt ordförande till platsen inte hittats. Niklas Toth valdes till kassör, Elena Nilsson till sekreterare och David Spjuth till ordinarie ledamot – alla på två år. Marko Haapala valdes som ensam kandidat till suppleant. Studierepresentant lämnades vakant och beslutades att väljas på årsmötet 2020 då dåvarande klass avslutade studierna juni 2019. Lisbeth Hagström och Kristina Wallin valdes fortsatt att som revisorer granska föreningens ekonomi under kommande verksamhetsår. Platserna till valberedningen lämnades vakanta då inga intresserade hittats. Niklas Toth och David Spjuth valdes att teckna firman, var för sig.
  • Styrelsens arbete har under året varit i stort sett vilande. Inga fysiska styrelsemöten har hållits och kontakt har skett på distans.
  • Ett stipendie har under året beviljats Marcus Nilsson.
  •  Den nya ortopedteknikerklassen har också fått information av Niklas där han förklarade vikten av att vara medlem, kommande aktiviteter samt möjligheten att söka Sotf´s stipendie för att genomföra studieresa i klassen.

Styrelsen tackar medlemmarna för det gångna verksamhetsåret och ser fram emot ett nytt år med nya aktiviteter i fortbildningar och förhoppningsvis spännande möten medlemmar emellan.

Jönköping den 28/2 2020
Styrelsen SOTF

VERKSAMHETSPLAN SOTF 2020-2021
  • Föreningen kommer att arbeta för att åstadkomma vidareutbildningar inom områden som utvecklar yrkesgruppen för såväl medlemmar som icke medlemmar. Vidareutbildningarna kommer att genomföras som en endagsutbildning och är tänkt som en kompetenshöjande utbildning för medlemmar i första hand men även för icke medlemmar i mån av plats. Målet är att kunna genomföra en utbildningsdag.
  • Styrelsen kommer under verksamhetsåret att verka för att öka medlemsantalet i SOTF genom att tillvarata yrkesgruppens intressen och ge dess medlemmar förmåner och möjligheter till vidareutveckling inom yrket.
  • Föreningen kommer fortsättningsvis att upprätthålla god kontakt med sina medlemmar under verksamhetsåret genom nyhetsbrev, facebooksida samt hemsida. • Under året skall ett årsmöte genomföras.
  • Under året ska föreningen arbeta med att genomföra en gemensam konferens med OTB/SOIF. • Under året ska föreningen på något sätt uppmärksamma att SOTF fyller 40 år som förening.
  • Styrelsen har som mål att ha 3-4 telefonmöten samt två fysiska möten samt en kick-off under året. • Under verksamhetsåret kommer valberedningen att arbeta med att ta fram förslag till en styrelse . • Revision kommer att genomföras av våra förtroendevalda revisorer.

Jönköping den 28/2 2020
Styrelsen SOTF