STADGAR

§ 1 Föreningens ändamål
Att höja yrkesgrupper standard inom yrkesområdet.
Att verka för utbildning/vidareutbildning inom yrkesområdet.
Att verka för samarbete med närstående yrkesgrupper och organisationer.
Att stimulera till internationella kontakter, konferenser, information och utvecklingsarbete.

§ 2 Medlemskap
Rätt till medlemskap äger alla yrkesverksamma tekniker på ortopedteknisk avdelning och hjälpmedelscentral. Elever vid Hälsohögskolan och andra av central myndighet godkänd utbildning till något ortopedteknisk yrke äger också rätt till medlemskap. Person som på förtjänstfullt sätt verkat för föreningen, kan av föreningsmöte antas som föreningsmedlem. Pensionerad medlem kvarstår i föreningen på begäran.

§ 3 Avgifter
Medlem skall erlägga medlemsavgift. Avgift fastställs vid varje årsmöte. Elevmedlemmar utan lön, pensionerade icke yrkesverksamma medlemmar erlägger reducerad avgift. Medlem som under två år ej erlagd årsavgift utesluts automatiskt.

§ 4 Sammanträde
Föreningen sammanträder minst en gång per år.

§ 5 Styrelse
Styrelsen är ansvarig för verksamheten mellan föreningssammanträdena. Styrelsen består av 5 ledamöter, ordförande, sekreterare, kassör, vice ordförande och vice sekreterare. Ordförande- och kassör posterna väljs särskilt av årsmötet. Övriga poster utses inom styrelsen. Vid konstituerande årsmöte 1980 väljs ordförande och vice sekreterare på två år, övriga ledamöter på ett år. Därefter utses styrelseledamöter alltid på två år. Mandattiden är två år.

§ 6 Styrelsens åliggande
Att upprätthålla en god kontakt med medlemmar.
Att verka för att ett informationsblad eller en tidskrift för föreningen kommer igång och sprids bland medlemmarna.
Att verka för att kontaktmän finns på varje ortopedteknisk avdelning eller annat arbetsställe.
Att representera föreningen utåt och knyta för föreningen positiva kontakter.

§ 7 Medlems åliggande
Att hålla god kontakt med styrelsen.
Att aktivt stödja föreningens ändamål (§ 1).
Att efter förmåga bidraga med intressant material till föreningens informationsblad eller tidskrift.
Att medverka till att kontaktmän utses på alla arbetsplatser.
Rösträtt vid föreningens möte äger endast fullbetalande medlemmar.

§ 8 Revision
För granskning av föreningens räkenskaper under det gångna verksamhetsåret ( tiden mellan två årsmöten ) utses av årsmötet två revisorer och/eller överlåter årsmötet till sittande styrelse att fatta beslut för nästkommande år att tillsätta minst en extern utbildad revisor som ersättning för två internrevisorer. Tillsättande av extern revisor/er kräver att det finns ekonomiska förutsättningar i föreningens kassa som tillåter denna utgift. För varje verksamhetsår skall uppgöras verksamhetsberättelse med räkenskapsammandrag.

§ 9 Stadgeändring
Stadgeändring kan göras av två på varandra följande årsmöten. Beslut om stadgeändring fattas av årsmöte med 2/3 majoritet.

§ 10 Tillhörighet
Föreningen skall verka helt fristående.

§ 11 Föreningens upplösning
Föreningens upplösande skall beslutas av två på varandra följande årsmöten. Eventuella ekonomiska tillgodohavande skall då skänkas till inom sjukvården verkande hjälporganisation.