SOTF´s STIPENDIEFOND

           protesfot

1. SYFTE
SOTF´s stipendiefond syftar till att göra det möjligt för medlemmar att göra
studieresor/utbildning både inom och utom landet, (dock ej för SOTF’s redan subventionerade
arrangemang) för att kunna studera olika ortopedtekniska lösningar som kommer SOTF och
den enskilde medlemmen tillgodo.
2. STIPENDIETS STORLEK
SOTF´s styrelse avgör vid styrelsemöte stipendiets belopp. Stipendiets tak är dock
10.000kr/ansökan. I de fall som stipendiemedel finns kvar vid årets slut, överförs dessa till
kommande kalenderår.
3. VEM UTSER
SOTF´s styrelse beslutar efter att ansökan inkommit, vem eller vilka medlemmar som ska
tilldelas stipendiet. Beslutet kan ej överklagas.
4. VEM SÖKER
SOTF´s stipendie kan endast sökas av person som varit medlem i Svensk Ortopedteknisk
Förening de senaste 2 åren.
5. ANSÖKAN
Ansökan skall vara ställd till SOTF´s styrelse. Ansökan skall innehålla
reseplanering/utbildningsplanering samt ekonomisk planering. Det skall framgå om man sökt
flera stipendier och hur många personer som skall delta, samt tidpunkt för resan. Det skall
också framgå om man finansierar resan på annat sätt.
6. REDOVISNING
Stipendiat skall efter fullgjord resa/utbildning lämna en muntlig eller skriftlig redovisning med
reseberättelse eller redovisning av genomförd utbildning till SOTFs styrelse. Förslagsvis skall
redovisning ske på ett årsmöte, medlemsmöte alternativt i föreningens medlemsbrev.
7. ANSÖKNINGSTID
Ansökan skall vara SOTF´s styrelse tillhanda senast 2 månader innan resans genomförande.
Ansökan skall adresseras till SOTF´s styrelse